Bij het bezoeken van onze website kan Art4Light informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Art4Light verstrekt en Art4Light verzamelt, zal Art4Light zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Art4Light mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die Art4Light verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Art4Light niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Art4Light gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Art4Light zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Art4Light niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Art4Light de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Art4Light behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.