Artikel 1             Definities

 1. Art4Light: de vennootschap Art4Light bv gevestigd en kantoorhoudende te Uithoorn aan het adres: Ondernemingsweg 13 (1422 DZ), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88831833. Website: art4light.nl E-mailadres: info@art4light.nl Telefoonnummer: 088-647 89 65.
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon die met Art4Light een Overeenkomst wenst te sluiten of sluit.

 Artikel 2             Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van Overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen Art4Light en Wederpartij, ongeacht in welke hoedanigheid Wederpartij optreedt. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘Overeenkomsten’ genoemd.
 2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die Overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Art4Light om andere redenen geen beroep kan doen.
 5. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

 

Artikel 3             Wijziging algemene voorwaarden

 1. Art4Light is bevoegd (eenzijdig) wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van (een) eerder gesloten Overeenkomst(en). Op de website van Art4Light is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen.

 

Artikel 4             Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Art4Light zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische (opdracht)bevestiging van de bestelling /aanvraag van Wederpartij door Art4Light: op de datum van deze bevestiging.
 3. Indien Wederpartij niet binnen drie werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren tegen de (inhoud van de) opdrachtbevestiging kenbaar maakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de Overeenkomst correct en volledig weer te geven.
 4. Indien in de acceptatie door Wederpartij enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Art4Light aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Wederpartij worden gehanteerd.

 

Artikel 5              Prijzen, levering

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
 3. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden Art4Light niet met betrekking tot andere Overeenkomsten.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten binden Art4Light niet.
 5. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging door Art4Light aan wederpartij, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 6. Elke gedeeltelijke levering kan door Art4Light worden gefactureerd.
 7. Levertijden zijn altijd indicatief en betreffen nooit fatale termijnen.

 

Artikel 6           Betaling

 1. Betaling door Wederpartij geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum, door middel van overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) die door Art4Light op de factuur is/zijn aangegeven. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het voorgaande artikel, alsmede wanneer Wederpartij in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 1 % per maand verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
 3. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door Art4Light gezonden factuur.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering, zullen de verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Verrekening, korting of opschorting door Wederpartij, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.


Artikel 7             Aansprakelijkheid

 1. Art4Light draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van Art4Light door Wederpartij te bewijzen.
 2. In geval van aansprakelijkheid is Art4Light nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het gedeelte van het door Wederpartij betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) betreffende de geleverde zaken, waardoor/waarbij de schade is veroorzaakt. In geval Art4Light voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, met aftrek van het eigen risico.
 3. Indirecte schade zoals gevolgs- en/of bedrijfsschade (waaronder o.a. wordt verstaan: stagnatieschade en gederfde winst, niet gerealiseerde omzetten), alsmede opzichtschade (waaronder o.a. wordt verstaan: schade aan zaken waaraan door Wederpartij wordt gewerkt, die door hem worden beheerd of gebruikt, of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt, beheerd of gebruikt wordt, alsmede schade aan zaken die zijn gehuurd, gepacht, geleased, in huurkoop verkregen of bestemd voor (neven)beroep of (neven)bedrijf, schade aan motorrijtuigen, machines, et cetera), alsmede kosten van demontage en hermontage, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de betreffende schade is verzekerd door Art4Light en door de verzekeraar wordt overgegaan tot uitkering van een schadevergoeding. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, met aftrek van het eigen risico.
 4. Schade dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen (twee) 2 werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk te worden gemeld aan Art4Light onder toezending van de relevante bewijsstukken. Wederpartij is gehouden direct schadebeperkende maatregelen te treffen en Art4Light in staat te stellen dit eveneens te doen.

 

Artikel 8             Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Art4Light zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Art4Light, wilde stakingen of politieke stakingen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Art4Light afhankelijk is, tekort aan grondstoffen, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en algemene vervoers- en importproblemen.
 2. Art4Light heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Art4Light haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Art4Light opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Art4Light niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is Art4Light bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens Art4Light tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Art4Light bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 9             Vrijwaring

 1. Indien Art4Light terzake van enige schade ontstaan door of met de door Art4Light geleverde zaken aansprakelijk wordt gesteld, zal Wederpartij Art4Light volledig vrijwaren en aan Art4Light alles vergoeden dat Art4Light aan deze derde dient te voldoen. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook in de situatie dat Art4Light voor een gedeelte van het schadebedrag waarvoor Art4Light aansprakelijk wordt gehouden krachtens de overeenkomst, c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door Wederpartij zou zijn geleden.
 2. Wederpartij is tevens verplicht Art4Light te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van Wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Art4Light.

 

Artikel 10          Gebreken: reclames en klachten

 1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de zaken door Wederpartij mogelijk. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Art4Light geleverde zaken, zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct bij levering.
 2. In geval van een klacht dient het gebrekkige artikel aan Art4Light te worden geretourneerd. De kosten van retournering zijn voor rekening van Wederpartij. Art4Light zal de geretourneerde zaken en klacht onderzoeken. De kosten van dit onderzoek (zulks met een minimum van € 50,00) zijn voor rekening van Wederpartij. Deze kosten zullen aan Wederpartij worden vergoed indien de klacht terecht blijkt te zijn en er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
 3. Klachten ten aanzien van gebreken die het gevolg zijn van misbruik, onachtzaamheid, ongeval, het niet in acht nemen van wettelijke veiligheidsvoorschriften, door Wederpartij of een derde aangebrachte wijzigingen of reparaties of het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden of vernieling, het gevolg zijn van normale slijtage of ander gebruik dan normaal gebruik, worden niet gehonoreerd.
 4. Klachten ten aanzien van elektronische halfgeleider circuits (dimmers) en geschakelde uitgangen (schakelaars) worden niet in behandeling genomen tenzij het geretourneerde vergezeld is met een rapport van een erkend en onafhankelijk expert die verklaard dat er reeds ten tijde van de ontvangst van de zaak sprake was van een defect.
 5. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien Wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 6. Gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
 7. Art4Light dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting. Als Art4Light niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, dan wel de schade te beperken, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij.
 8. Een klacht ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van Wederpartij ten aanzien van die of andere leveringen niet op.
 9. Indien Art4Light een klacht gegrond acht, heeft Art4Light de keus om, hetzij kosteloos de zaak opnieuw te leveren, hetzij Wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
 10. De factuur van Art4Light geldt als correct, indien Wederpartij niet binnen uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij Art4Light heeft ingediend.
 11. Indien de in dit artikel bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Art4Light voor Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
 12. De prestatie van Art4Light geldt in elk geval als deugdelijk, indien Wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen of heeft doorverkocht.

 

Artikel 11           Opschorting en ontbinding

 1. Indien Wederpartij enige voor hem uit een overeenkomst met Art4Light voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als Wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden van de eigenaar dan wel bestuurder van Wederpartij, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft Art4Light het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens Wederpartij op te schorten of de overeenkomst(en) met Wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 2. Indien Wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst Art4Light schriftelijk in gebreke moeten stellen. Wederpartij dient Art4Light schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Wederpartij zal Art4Light een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen.


Artikel 12           Meer wederpartijen; meer ondertekenaars

Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, of meerdere personen een overeenkomst met Art4Light hebben ondertekend, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 13           Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij(en) en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

 

Artikel 14           Geschillen / Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter te Amsterdam.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op de website van Art4Light.